Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                               Ιωάννινα 8-03-2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: οικ.13190/1458

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                            

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιωαννιτών

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                                                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ

1.       Κατηρτσίδης  Δημήτριος

2.       Λιόντος  Ιωάννης

3.       Νάστος  Δημήτριος

4.       Γκόγκος Κωνσταντίνος

5.       Γιώτη Γεωργία

6.       Βλέτσας Βασίλειος

7.       Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

8.       Μακόπουλος Νικόλαος

 

1.      Γκέκας Κωνσταντίνος

2.      Δοβανάς Ελευθέριος

3.      Μπακόλα Ντίνα

4.      Λισγάρας   Γεώργιος

5.      Τσόλης Νικόλαος

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα  Παρασκευή 9/03/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Διάθεση πίστωσης ποσού 696,83 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 20.6142.011 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της εργασίας/ υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου »
  2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών –εργασιών

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω: α) λήξης της σύμβασης  αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου και β) λήξης της σύμβασης «Εργασίες ταφής – εκταφής».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ