Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-01-2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012), σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018.
2.Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του χρηματοπιστωτικού οργανισμού KA FINANZ AG.
3.Έγκριση ψήφισης πίστωσης για τη φιλοξενία μελών της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου».
Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών.