Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων
παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 99/2017», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

 

2021607311001_ΟΚΠΑΠΑ_21PROC009066976_Ψ85ΞΩΕΩ-0ΑΓ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021607311001_ΟΚΠΑΠΑ_21PROC009067549_645ΠΩΕΩ-4ΟΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021607311001_ΟΚΠΑΠΑ_ΕΟΠ_signed 2021607311001_ΟΚΠΑΠΑ_ΤΕΥΧΟΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ_signed espd-request-v2(2)_signed