Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ακύρωση των υπ΄ αριθμ. 737/2020 και 1015/2020 αποφάσεων Ο.Ε., ακύρωση του διαγωνισμού με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η/12/2020 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών», και εκ νέου έγκριση μελέτης, κατασκευής και όρων δημοπράτησης του εν λόγω έργου