Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση οριστικών πινάκων ανά λαϊκή αγορά στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές της περ. ii της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 με τις θέσεις επιλογής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής θέσεων η Πενταμελής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ιωαννιτών κατάρτισε, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021, Πίνακες  ανά λαϊκή αγορά, στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους και καθόρισε προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, και την μη κατάθεση ενστάσεων, η επιτροπή προέβη στην κατάρτιση των οριστικών  πινάκων, σύμφωνα με τους οποίους ο φορέας λειτουργίας θα χορηγήσει με απόφασή του θέση στους πωλητές.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής αναρτούμε τους σχετικούς οριστικούς πίνακες επιλογής θέσεων ανά λαϊκή αγορά.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής

Η Αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1- αρ. πρακτ. 7- 26-7-2022 Πενταμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών 6Π7ΣΩΕΩ-01Θ

1. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ

2. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΔΡΟΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ

4. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ