Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων ανά λαϊκή αγορά καταγραφής των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη, καθώς και των κενών θέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης θέσης πωλητών της περ. i της παρ. 4 του άρθρ. 66 του Ν. 4849/2021

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων καταγραφής των πωλητών και των κενών θέσεων ανά λαϊκή αγορά, και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 1/27-4-2022 απόφασης της αρμόδιας Πενταμελούς Επιτροπής, αναρτούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 τους οριστικούς πίνακες, στους οποίους καταγράφονται ανά λαϊκή αγορά οι πωλητές με διοικητική πράξη τοποθέτησης, οι θέσεις που κατέχουν καθώς και οι κενές θέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται α) όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης, β) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί προσωρινή θέση, σύμφωνα με το ν. 4497/2017 και γ) όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους αιτούντες βελτίωση θέσης και η κατάρτιση πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής).

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

 

1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ