Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση οριστικών πινάκων καταγραφής των πωλητών που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης των θέσεων των πωλητών,  η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών προχώρησε στην καταγραφή των πωλητών που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στη λαϊκή  αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η  θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017.

Οι  σχετικοί προσωρινοί πίνακες αναρτήθηκαν στους χώρους των λαϊκών αγορών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών, δίνοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (μέχρι την 1η Ιουλίου) για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των ως άνω καταρτισθέντων πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιούμενων πωλητών χωρίς διοικητική πράξη απόδοσης θέσης.

Μετά το πέρας της ταχθείσας προθεσμίας και το γεγονός ότι  δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των ανωτέρω πινάκων, σύμφωνα με το υπ’αρ. 4/16-6-2022 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών οι παραπάνω πίνακες στους οποίους καταγράφονται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στη λαϊκή  αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η  θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, καθίστανται οριστικοί.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες καταγραφής των πωλητών (ανά λαϊκή αγορά) που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στις  λαϊκές  αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η  θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής

Η Αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

 

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ