Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση οριστικών πινάκων στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους και καταγραφή των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη, καθώς και των κενών θέσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης των θέσεων τους.

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους αιτούντες βελτίωση θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ) της παρ. 4 του άρθρ. 66 του Ν. 4849/2021,  η αρμόδια Πενταμελής Επιτροπή του Δήμου μας,  κατάρτισε  πίνακες ανά Λαϊκή Αγορά καταγράφονται οι πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, η θέση τους στην αγορά, καθώς και οι κενές θέσεις. Εν συνεχεία, κλήθηκαν να επιλέξουν τη βελτιωμένη θέση δραστηριοποίησής τους. Συντάχθηκαν πίνακες με τις θέσεις επιλογής των πωλητών οι οποίοι, με απόφαση της Επιτροπής οριστικοποιήθηκαν και αναρτώνται.

Οι οριστικοί πίνακες θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα λειτουργίας για να χορηγηθούν με απόφαση του οι επιλεχθείσες θέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στους καταρτισθέντες από την επιτροπή μας πίνακες.

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης των θέσεων των πωλητών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών με διοικητική πράξη τοποθέτησης σε αυτές, καταγράφηκαν οι κενές θέσεις που απομένουν προς απόδοση στους υφιστάμενους αδειούχους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές χωρίς διοικητική πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία.

Αναρτώνται οι σχετικοί πίνακες με τις κενές θέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

Απόσπασμα του υπ’ αρ. 3 -20-5-2022 πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής

Οριστικοί πίνακες επιλογής θέσης

1. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

2. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

3. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

4. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

Πίνακες κενών θέσεων προς απόδοση σε πωλητές δραστηριοποιούμενους χωρίς απόφαση τοποθέτησης

1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ