Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων, κατάταξης και βαθμολογίας και αποκλειομένων υποψηφίων για τη θεση με κωδικό 102 και ειδικότητα ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ της Επαναπροκήρυξης-Ανακοίνωσης ΣΜΕ4/2021 για την υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships – Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF»