Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, επιτυχόντων και αποκλειομένων της Επαναπροκήρυξης της Ανακοίνωσης ΣΜΕ4/2021 του Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships – Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF», για τη θέση με Κωδικό Απασχόλησης:101 και Ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστής Προγράμματος