Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων ανά λαϊκή αγορά καταγραφής των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη, καθώς και των κενών θέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης θέσης πωλητών της περ. i της παρ. 4 του άρθρ. 66 του Ν. 4849/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βελτίωση θέσης όσων πωλητών δραστηριοποιούνται (με απόφαση τοποθέτησης) στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, αναρτούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 τους προσωρινούς πίνακες, στους οποίους καταγράφονται ανά λαϊκή αγορά οι πωλητές με διοικητική πράξη τοποθέτησης, οι θέσεις που κατέχουν καθώς και οι κενές θέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται α) όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης, β) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί προσωρινή θέση, σύμφωνα με το ν. 4497/2017 και γ) όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

Στους δραστηριοποιούμενους πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Ιωαννιτών, δίδεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (από 28- 4-2022 έως 12-5-2022) για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των ως άνω καταρτισθέντων πινάκων καταγραφής των πωλητών και των κενών θέσεων ανά λαϊκή αγορά, οι οποίες θα εξεταστούν από την επιτροπή.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες καθίστανται οριστικοί, και θα αναρτηθούν στους χώρους των λαϊκών αγορών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι αιτούντες Βελτίωση Θέσης θα κληθούν προσωπικά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (5) πέντε ημερών να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα στην περ. γ της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 δικαιολογητικά.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
  2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
  3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
  4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
  5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
  6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ