Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους, και καθορισμός προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής θέσεων η Πενταμελής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ιωαννιτών κατάρτισε, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021, Πίνακες  ανά λαϊκή αγορά, στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους και παράλληλα καθόρισε προθεσμία από σήμερα μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, η επιτροπή θα προβεί στην κατάρτιση των οριστικών  πινάκων, σύμφωνα με τους οποίους ο φορέας λειτουργίας θα χορηγήσει με απόφασή του θέση στους πωλητές.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής αναρτούμε τους σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιλογής θέσεων ανά λαϊκή αγορά.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής

Η Αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Αδειοδοτήσεων και

Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1- αρ. πρακτ. 6- 21-7-2022 πίνακες επιλογής

1. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ

2. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ

4. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ