Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων στους οποίους καταγράφονται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στις λαϊκές αγορές του δήμου Ιωαννιτών, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης των θέσεων των πωλητών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών με διοικητική πράξη τοποθέτησης σε αυτές, καταγράφηκαν οι κενές θέσεις που απομένουν προς απόδοση στους υφιστάμενους αδειούχους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές χωρίς διοικητική πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία, η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών προχώρησε στην καταγραφή των πωλητών που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στη λαϊκή  αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η  θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι στη λαϊκή αγορά περιοχής «ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ» δεν προέκυψε η δραστηριοποίηση πωλητών χωρίς διοικητική πράξη τοποθέτησης.

Αναρτούμε τους σχετικούς προσωρινούς πίνακες και δίνουμε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (από σήμερα μέχρι την 1η Ιουλίου) για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των ως άνω καταρτισθέντων πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιούμενων πωλητών χωρίς διοικητική πράξη απόδοσης θέσης, οι οποίες θα εξεταστούν από την επιτροπή.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες καθίστανται οριστικοί, και η Επιτροπή εξουσιοδότησε το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων να τους αναρτήσει στους χώρους των λαϊκών αγορών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών.

Θα ακολουθήσει πρόσκληση, με την οποία θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών, (από 20-6-2022 έως 4-7-2022)  να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα στην περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 δικαιολογητικά.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

1. ΨΠΨ6ΩΕΩ-ΧΒ9 Απόφαση 1 πρακτ. 4 16-6-2022 Πενταμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ