Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακατασκευή – Βελτίωση Οδικού Δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννίτων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με Α/Α Συστήματος 72734

5.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ Project_Financial_Proposal_art_250418 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΜΕΛΕΤΗ_s ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (TEΥΔ)_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (TEΥΔ)_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_s