Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση για Πρόσληψη

Για την άμεση πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών ( αρθρ. 206 Ν. 3584/2007)

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 948/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πράσινου του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπως φαίνεται στην Ανακοίνωση

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δηλώση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη δηλώση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.
4. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
6. Βεβαίωση Γνώσης χειρισμού Η/Υ στα απαιτούμενα αντικείμενα (όπου απαιτείται)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα :
2651 3 61335 και 2651 3 61349 του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Προσωπικού
του Δήμου Ιωαννιτών .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.
Προκειμένου να αποφεύγεται η αθρόα φυσική παρουσία και συνάθροιση πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες και κατά συνέπεια να μετριάζεται η πιθανότητα εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) protocollo@ioannina.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Δήμος Ιωαννιτών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44 Ιωάννινα (υπόψη κας Ευανθίας Διαμάντη).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομική αποστολή, η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου (Καπλάνη 7 – 2ος όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους υπαλλήλους Ευανθία Διαμάντη (τηλ. 2651361346) και Μάστορα Ανδρέα (τηλ. 2651361372) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.