Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) δύο (2) ατόμων με ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Λογιστής και ΠΕ/ΤΕ Εργασιακός Σύμβουλος, για το συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του έργου “European Platform of Integrating Cities” με ακρωνύμιο EPIC