Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων και εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν από τις Δραστηριότητες του έργου: «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» με ακρωνύμιο «POCITYF» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020.