Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Στέλεχος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης, για το συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του έργου “European Platform of Integrating Cities” με ακρωνύμιο EPIC”