Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 5 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ” ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών”.
Υποβολή Αιτήσεων από 04/03/2021 έως και 16/03/2021