Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014-2020” Άξονας Προτεραιότητας 5 “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων” συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Πράξεις: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών” και “Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών”, δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγων