Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/ 2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου