Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

301 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΩΝ ΣΟΧ3-2020 Ω2Γ6ΟΚΠΕ-Β75 301 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΣΟΧ3.2020 ΨΨΨΣΟΚΠΕ-ΣΙΤ 301 ΠΙΝΑΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΣΟΧ3-2020 6ΡΥ9ΟΚΠΕ-0Δ8 301 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝΝ ΣΟΧ3-2020 6Ι02ΟΚΠΕ-ΨΓ9 302 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 Ψ652ΟΚΠΕ-ΛΗΞ 302 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 6ΚΠΧΟΚΠΕ-ΖΣΓ 302 ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 Ω2ΓΥΟΚΠΕ-ΘΚΖ 302 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 6ΚΧΔΟΚΠΕ-Ι5Δ 303 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 ΩΜΚΧΟΚΠΕ-Θ2Ο 303 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 6Ρ3ΤΟΚΠΕ-5ΨΧ 303 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 Ψ9Η4ΟΚΠΕ-ΚΣ9 303 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ3-2020 6Μ2ΛΟΚΠΕ-ΙΨΚ 304 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ3-2020 6Ι1ΨΟΚΠΕ-Ο7Β 304 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ3-2020 ΩΝ44ΟΚΠΕ-ΠΜ9 304 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ 3-2020 6Χ9ΗΟΚΠΕ-Ξ48 304 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ3-2020 6Μ0ΓΟΚΠΕ-ΛΦΤ 305 ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΨΕΤΖΟΚΠΕ-Ξ22 305 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΟΧ3-2020 ΩΓΚΘΟΚΠΕ-13Η 305 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΟΧ3-2020 ΨΒΔΚΟΚΠΕ-3Φ4 305 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΟΧ3-2020 66ΗΜΟΚΠΕ-ΣΧΤ