Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  μέχρι  21/2/2020 και ώρα 23:59

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:  protocollo@ioannina.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ