Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1-8-2023 έως και 14-8-2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να
την υποβάλουν:

Α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της
εφαρμογής “Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr:
στα γραφεία της υπηρεσίας μας οδός Κρυστάλλη 3, Ιωάννινα
ή
στα γραφεία του Δήμου μας στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Παμβώτιδος, Κατσικάς

Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ιωαννιτών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Κρυστάλλη 3, Ιωάννινα Τ.Κ. 454 44
(υπόψη κας Διαμάντη Ευανθίας, τηλ. επικοινωνίας 2651361346)

Γ) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocollo@ioannina.gr

Ανακοίνωση ΣΟΧ για καθαρισμό σχολικών μονάδων 2023-2024

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης

Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση-Πρόσληψης (Μορφή Pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

Προς υποβοήθηση των υποψηφίων που επικαλούνται αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου παρατίθενται υποδείγματα των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν μαζί με λοιπά δικαιολογητικά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αναπηρία) συμπλ. από τον υποψήφιο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-αναπηρία-συμπλ.-από-τον-υποψήφιο (Μορφή Pdf)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αναπηρία) λοιπών ατόμων που αντλούν προστασία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-αναπηρία-λοιπών-ατόμων-που-αντλούν-προστασία (Μορφή Pdf)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αναπηρία) κώλυμα ατόμων που αντλούν προστασία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-αναπηρία-κώλυμα-ατόμων-που-αντλούν-προστασία (Μορφή Pdf)