Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 5/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020» (προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24/7/2021 έως και 2/8/2021)