Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων παρατηρήθηκε ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις ΧΩΡΙΣ τη φυσική υπογραφή των υποψηφίων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.πρωτ. 78743/4-8-2021 ανακοίνωση του Δήμου μας αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης της/του υποψηφίας/ου. Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων ώστε οι αιτήσεις να εμφανίζονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ υπογεγραμμένες με ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Διόρθωση των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, είναι δυνατή μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μέχρι και 11-8-2021. Από το Δήμο Ιωαννιτών