Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι υποψήφιοι της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Ιωαννιτών υποβάλλουν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

 

  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την  Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω παραρτήματος.

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ63ΑΨΩΕΩ-ΣΜΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019