Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΡΙΘ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ