Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ