Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 3/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ