Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο : «Ομάδα Α: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, UPS on line. – Ομάδα Β: Προμήθεια Ηλεκτρονικών πλακιδίων (tablets) και φορητών εκτυπωτών» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 76.059,12 €