Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την Τεχνική, όσο και για την Οικονομική προσφορά (Συμφερότερη προσφορά), για την Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing και WP4: Transferring του έργου “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG MED» 2014-2020 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 114.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»