Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αποτελέσματα για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Building Green and Climate Neutral City-Hubs» —«CLIMABOROUGH» σύμφωνα με την ΣΜΕ9/2023 Ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών