Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΜΕ6/2022 του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» με ακρωνύμιο «POCITYF» (Πρόγραμμα Horizon 2020)».