Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αποτελέσματα της αριθ. ΣΜΕ 4/2021 Ανακοίνωσης-Δεύτερης (2ης) Επαναπροκήρυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, Αποκλειομένων και Επιτυχόντων υποψηφίων , για τη θέση με κωδικό απασχόλησης 102 και ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Εκπαιδευτής.