Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ4/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «΄Migrant Integration through Locally designed Experiences’ με ακρωνύμιο MILE» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ