Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ5-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Empowering migrants to be representative actors in community engagement» και ακρωνύμιο «E.M.B.R.A.C.E.» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ