Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού του έργου : Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν
εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93937 του
έργου : «Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου» του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω
αδυναμίας να βρίσκονται στην Υπηρεσία για την αποσφράγιση του διαγωνισμού την 30η
Δεκεμβρίου 2020 τόσο ο Πρόεδρος όσο και η αναπληρώτρια αυτού της Επιτροπής του
Διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ (ΑΑ)