Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών λόγω αδυναμίας συνεδρίασης την 31η Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467