Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ – ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91946, λόγω Τεχνικής αδυναμίας της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.