Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 152/2018 για εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών κατά της υπ’ αριθ. 23/ 2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής