Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών)

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: ds@ioannina.gr

Διεύθυνση: Πλατεία Α. Παπανδρέου 5

 

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Ακονίδου Ελένη –Πρόεδρος  2651 3 61112
Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ. – Κολτσίδα Μαρία
 2651 3 61113, 2651 3 61156      mkoltsida@ioannina.gr

 

 

 

Τμ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας ζωής, Επιτροπή διαβούλευσης
Χρήστος Βαγγελής
2651 3 61115  xvaggelis@ioannina.gr
Αφροδίτη Βαρέση 2651 3 61156
Κωνστανίνα Ζέκα – Πάσχου 2651 0 21645
Βασιλική Νίτα 2651 3 21186
Βασίλειος Παπουτσής 2651 3 21186
Αθηνά Κατέρη 2651 3 21186
Βασιλική Μιχέλη 2651 3 21186
Ιωάννης Παξιμαδάκης 2651 3 21186
Κυριάκος Γούκος 2651 3 21186
Παπαγεωργίου Ελένη 2651 3 61113 epapageorgiou@ioannina.gr

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα το Τμήμα:

  1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
  2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και προς το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων κ.λπ.).
  3. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
  4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
  5. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
  6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.