Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του έργου sustainable Policy Response to Urban mobility Transition με ακρωνύμιο SPROUT στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020