Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Έργου: «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» με ακρωνύμιο «POCITYF» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020.