Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 3/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020»