Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 4/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Έργου: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου (ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστής Προγράμματος) με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου: «΄Migrant Integration through Locally designed Experiences’ με ακρωνύμιο MILE