Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 5/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Έργου: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστής Προγράμματος, με σύμβαση μίσθωσης έργου στo πλαίσιo του έργου: «Empowering migrants to be representative actors in community engagement (Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή)» και ακρωνύμιο «E.M.B.R.A.C.E.»