Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Μάϊου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 03:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  ανοιχτός διαγωνισμός [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». CPV: 45233120-6 Έργα Οδοποιίας), Κωδικός ΝUTS: EL543, με προϋπολογισμό 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αρ. διαγ. 199751)

2021_ΑΓΡΟ-3_ΕΣΥ 2021_ΑΓΡΟ-3_ΕOΠ 2021_ΑΓΡΟ3_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012600633_ΨΦ7ΛΩΕΩ-51Ν 2021_ΑΓΡΟ-3_2023301ΑΑΔ_27879_ΡΗ94ΩΕΩ-86Λ_23REQ012598138 2021_ΑΓΡΟ-3_2023156ΑΟΕ_ΔΙΑΚ-ΕΓΚΡΙΣΗ espd-request-v2 2021_ΑΓΡΟ-3_ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2021_ΑΓΡΟ3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2021_ΑΓΡΟ3_ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_2 2021_ΑΓΡΟ-3_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021_ΑΓΡΟ-3_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2021_ΑΓΡΟ3_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_23PROC012601109_658ΣΩΕΩ-ΝΛΡ 2021_ΑΓΡΟ-3_ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ