Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Γραφείο Δημάρχου

Διεύθυνση: Πλατεία Α. Παπανδρέου 5

 

Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης Δημάρχου
Τσάβου Παναγιώτα
2651 3 61105

gtsavou@ioannina.gr

mayor@ioannina.gr

Γέπη Ευνομία 2651 3 61170

egepi@ioannina.gr

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

  1. Συγκεντρώνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία στο Δήμαρχο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  2. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου και την επικοινωνία του με το κοινό και τις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη−λογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
  4. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  5. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
  6. Στο γραφείο εντάσσονται και οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες του Δημάρχου.