Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοπράτηση του Υποέργου 3: «Προμήθεια εξοπλισμού Νηπιαγωγείου στη θέση “Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία” – τμήματα Β,Γ,Δ,Ζ,Η» Α/Α 3 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ:5008059)